Câu hỏi về hiến máu

Ngày gửi: 12/06/2019 bởi: Quang Thanh Nguyen

Câu hỏi: ablkjlaf

Trả lời:

xin chào bạn abljlkja

lakjsldkfjalk

alsjfafkj