Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống

1.Ngân hàng Vietcomban Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 100.000.000đ

1.Ngân hàng Vietcomban Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 100.000.000đ

2.Ngân Hàng Chính sách Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 50.000.000đ

2.Ngân Hàng Chính sách Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 50.000.000đ

3.Công ty TNHH bệnh viện Thiện Hạnh ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 20.000.000đ

3.Công ty TNHH bệnh viện Thiện Hạnh ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 20.000.000đ

4.Công ty TNHH in Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 10.000.000đ

4.Công ty TNHH in Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 10.000.000đ

5.Công ty Điện Lực Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 10.000.000đ

5.Công ty Điện Lực Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 10.000.000đ

6.Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị An Phú ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 10.000.000đ

6.Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị An Phú ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 10.000.000đ

7.Ngân Hàng Vietinbank ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 5.000.000đ

7.Ngân Hàng Vietinbank ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 5.000.000đ

8.Bảo hiểm xã hội tỉnh ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 5.000.000đ

8.Bảo hiểm xã hội tỉnh ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 5.000.000đ

9.Công ty Xăng dầu Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 5.000.000đ

9.Công ty Xăng dầu Đắk Lắk ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 5.000.000đ

10.Công ty Công trình Việt Nguyên ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 5.000.000đ

10.Công ty Công trình Việt Nguyên ủng hộ Phong trào "Tết Nhân Ái" năm 2023: 5.000.000đ