Ban công tác xã hội

Cập nhật lúc: 10:16 22/04/2019

 

Bà Vũ Thị Thùy Trang - Chuyên viên

 

* Điện thoại cơ quan : 0262.3881.123

* Chức năng, nhiệm vụ 

Ban Công tác xã hội có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về lĩnh vực công tác xã hội và quản lý ứng phó thảm họa; có nhiệm vụ:

3.1- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh Hội các chủ trương và hoạt động trong công tác xã hội và quản lý ứng phó thảm họa kịp thời.

3.2- Hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo điểm các chương trình, dự án về cứu trợ và trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

3.3- Là đầu mối tham mưu thực hiện và điều phối các hoạt động về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa; có nhiệm vụ phối hợp tham mưu tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu trợ đúng theo quy định của Nhà nước và của Hội.

3.4- Trực tiếp tham mưu với lãnh đạo về thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, báo cáo định kỳ cho Thường trực.