Ban Tuyên huấn Thanh thiếu niên

Cập nhật lúc: 10:19 22/04/2019

 

 

Bà H'Bát Êban- Cán bộ truyền thông

 

* Chức năng, nhiệm vụ

Ban Tuyên huấn thanh thiếu niên có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội về lĩnh vực xây dựng, phát triển tổ chức Hội và Tuyên truyền - Huấn luyện; có nhiệm vụ:

1. Tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội về lĩnh vực xây dựng phong trào Chữ thập đỏ.

2. Tham mưu xây dựng phát triển và quản lý phong trào Hội ở các đơn vị, trường học, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Xây dựng lực lượng tình nguyện viên, Thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.

3.Tham mưu hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chủ trương của Hội, các chương trình về công tác xây dựng phong trào hoạt động Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

4. Tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền về Hội, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; về Luật hoạt động chữ thập đỏ, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, về phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật quốc tế nhân đạo, 7 nguyên tắc của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

5. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền của Hội; xây dựng tài liệu tuyên truyền; hướng dẫn Hội cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền kịp thời và đạt hiệu quả cao.