Văn phòng Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh

Cập nhật lúc: 10:21 22/04/2019

 

                                                                  

                      Ông Nguyễn Đức Phú                                              Bà Phan Thị Phước Vân

                        Chánh Văn phòng                                                     Cán bộ Văn phòng 

 

 *  Điện thoại Văn phòng : 02623.855.029.

* Chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo về công tác hiến máu và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

-  Lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện để bảo đảm máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên toàn tỉnh.

-  Đề xuất tham gia xây dựng các chính sách về vận động hiến máu tình nguyện.

-  Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức hoạt động cấp tỉnh và khu vực về vận động hiến máu tình nguyện; tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin về hiến máu tình nguyện.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác vận động hiến máu tình nguyện trên toàn tỉnh.

-  Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện; tôn vinh những người hiến máu tình nguyện.