Thường trực tỉnh Hội

Cập nhật lúc: 10:24 22/04/2019

Thường trực tỉnh Hội

Bà Nguyễn Thị Phi Thảo 

CHỦ TỊCH

                                                             

        Ông Trần Minh Cảnh                                                               Ông Nguyễn Quang Thuân

                PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

 

Chức năng nhiệm vụ của Thường trực: 

1. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của Hội Chữ thập đỏ tỉnh giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội trong kỳ họp gần nhất;

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội;

3. Quyết định chủ trương, biện pháp để kịp thời vận động, trợ giúp đồng bào  khi bị thiên tai, thảm hoạ và tham mưu với TW Hội, Tình uỷ, UBND về việc vận động, trợ giúp nhân dân các nước khác bị thiên tai, thảm hoạ;

4. Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn cứu trợ, viện trợ; phân bổ chương trình, dự án cho địa phương;

5. Chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội;

6. Lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Cơ quan tỉnh Hội; lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể các ban, phòng chuyên môn theo quy định; bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo trưởng, phó ban, trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ban, đơn vị tỉnh Hội;

7. Giữ mối liên hệ và đại diện cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong các quan hệ đối nội và đối ngoại;

8. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội ký các văn bản của Hội, các quyết định khen thưởng, kỷ luật và các văn bản hành chính của tỉnh Hội;

9. Phối hợp với Chi bộ cơ quan xây dựng tỉnh Hội và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.