Ban chăm sóc sức khỏe

Cập nhật lúc: 10:28 22/04/2019

 

 

Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban

 

* Điện thoại cơ quan: 0262.3880.123

* Chức năng, nhiệm vụ: 

Ban Chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; có nhiệm vụ:

1.Tham mưu hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chủ trương của Hội, các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.

2. Hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng và thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu, các dự án nước sạch và vệ sinh môi trường, các chương trình, dự án phòng chống dịch bệnh.

3.Tham mưu xây dựng tài liệu truyền thông, tài liệu huấn luyện kỹ năng và tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn các kỹ năng về sơ cấp cứu và về phòng chống dịch bệnh.

4. Hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo, các điểm, trạm sơ cấp cứu; phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí ở cơ sở.

5.Tổ chức các hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, tham gia ứng phó, sơ cứu, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp, chuẩn bị dụng cụ sơ cứu dự phòng và cơ số thuốc cần thiết để sẳn sàng ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ người dân trong vùng bị thiên tai, thảm họa.

6.Tham mưu hướng dẫn Hội cấp huyện tổ chức tuyên truyền vận động hiến giác mạc, bộ phận cơ thể người và hiến xác, phát hiện sớm người khuyết tật trong cộng đồng.

7. Tham mưu xây dựng chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác vận động hiến máu nhân đạo.